18.4.18_HC Crim. Case No. HAA 16 of 2018_Abdul Saiyad Khan v State_Judgment

judiciary.gov.fj > 18.4.18_HC Crim. Case No. HAA 16 of 2018_Abdul Saiyad Khan v State_Judgment

18.4.18_HC Crim. Case No. HAA 16 of 2018_Abdul Saiyad Khan v State_Judgment